Algemene&Factuur Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Escape House Leuven

Algemeen

– De minimumleeftijd is 12 jaar. Spelers onder de 12 moeten begeleid zijn door een volwassene.
– Gelieve er rekening mee te houden dat soms (zeer) smalle doorgangen en kleine ruimtes onderdeel kunnen zijn van de Escaperoom.
– Het spel in een escaperoom is afgeraden voor mensen met een pacemaker en epilepsie.
– Ieder spel begint met een korte uitleg. Daarom verzoeken we elke groep om 15 minuten voor de aanvangstijd aanwezig te zijn. Het tijdstip dat vermeld staat in de mail is de aanvangstijd, gelieve dus 15 minuten voor dit tijdstip aanwezig te zijn.
– Elke groep krijgt maximaal 61 minuten de tijd om de uitgang te vinden. Indien de groep na 61 minuten de uitgang niet heeft gevonden, is het spel helaas afgelopen. Verlengen is niet mogelijk.
– Deelnemers die duidelijk onder invloed zijn van drank en/of drugs krijgen géén toegang tot de Escape House.

Aansprakelijkheid van Escape House Leuven

– Deelname is geheel op eigen risico.
– Escape House is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen die meegebracht zijn door een klant. Escape House is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant en/of derden geleden.

Aansprakelijkheid van klant

De klant is aansprakelijk voor alle schade die voor Escape House en/of enige derde als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

Juridische Waarschuwing en Aansprakelijkheidsclausule met Betrekking tot Recensies en Beoordelingen op Externe Platforms

Het is categorisch en onvoorwaardelijk verboden om op externe digitale platforms enige vorm van beoordeling, evaluatie of recensie te publiceren die een minutieuze en onthullende beschrijving bevat van de kamers, inclusief maar niet beperkt tot, de exacte kwantificatie van kamers, de complexiteit en specifieke aard van de raadsels, de decoratieve details en andere specifieke elementen die de verbeelding en anticipatie van potentiële gasten kunnen beïnvloeden.

Door het aangaan van een reservering, bevestigen klanten uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat in het geval van dergelijke uiterst gedetailleerde en potentiële schadelijke recensies, de exploitant het onvervreemdbaar recht behoudt om bij elk relevant digitaal platform een formeel en dringend verzoek in te dienen voor de onmiddellijke eliminatie en verwijdering van de betwiste beoordeling.

De schending van deze dwingende voorwaarden zal onverbiddelijk resulteren in gerechtelijke stappen, inclusief maar niet beperkt tot, de inzet van juridische procedures en het opleggen van substantiële financiële sancties en schadevergoedingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aangaande intellectueel eigendom en contractuele verbintenissen.

Het is van vitaal belang dat klanten zich bewust zijn van de rigoureuze gevolgen en de potentiële juridische aansprakelijkheid die voortvloeit uit het schenden van deze imperatieve bepalingen, waarbij nalatigheid en niet-naleving onherroepelijke gevolgen kunnen hebben voor de betrokken partijen.

In het belang van rechtvaardigheid, integriteit en wettigheid verzoeken wij met klem om uiterste voorzichtigheid en verantwoordelijkheid te betrachten bij het delen van feedback en ervaringen, teneinde de essentie en uniciteit van onze onderneming te waarborgen en te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking en schadelijke beoordelingen.

Reserverings –en annuleringsvoorwaarden

– Reserveren is alleen mogelijk via ons online reserveringssysteem.
– Nadat de reservering is beoordeeld, ontvangt u een bevestigingsmail als wij uw reservering goedkeuren. Als u deze niet heeft ontvangen, is het mogelijk dat deze in de spamfilter terecht is gekomen. Zo niet, neem dan contact met ons op via info@escape-house.be. Zonder bevestiging is er geen reservering. Het is uw verantwoordelijkheid om ons te bellen voor vragen als uw reservering niet is goedgekeurd of als u deze e-mail niet hebt ontvangen.
– Een bezoek aan Escape House dient online worden betaald.
– Tot 48 uur voor het gereserveerde tijdstip is annuleren of wijzigen kosteloos. Online betaalde reservaties en vermindering van de aantal personen worden niet terug betaald bij een annulatie/wijziging, om te annuleren/wijzigen neemt u telefonisch contact op. De annulering wordt altijd per email bevestigd. In geval van annulering en vermindering van de aantal personen binnen 48 uur voor het gereserveerde tijdstip, is Escape House genoodzaakt de volledige gereserveerde bedrag in rekening te brengen + €25 administratiekosten bij een annulatie.
– Indien de klant niet binnen vijftien minuten na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd, kan Escape House de reservering als geannuleerd beschouwen. Escape House is in dit geval genoodzaakt de volledige bedrag per gereserveerd tijdstip in rekening te brengen + €25 administratiekosten.
– Escape House is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de reservering wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Escape House van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Escape House tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn. Er kan dan ook geen aanspraak meer gemaakt worden op de reeds gedane (aan-)betaling.
– Door Escape House uitgebrachte offertes zijn tot 2 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders overeengekomen en op basis van beschikbaarheid.
– Alle door Escape House gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een reservering zijn vrijblijvend en op basis van beschikbaarheid. Doet Escape House binnen, een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud, dan zal door Escape House in eerste instantie altijd een alternatief worden geboden. Indien de klant niet ingaat op het alternatieve aanbod, wordt de beoogde reservering geacht niet te zijn tot stand gekomen.

Factuurvoorwaarden

Artikel 1

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een interestgelijk aan 10% alsmedeevenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling – een forfaitaire vergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag (met een minimum van € 25).

Artikel 2

Met het plaatsen van om het even welke bestelling aanvaardt u onze algemene factuurvoorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen door de klant, zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement waartoe onze bedrijfszetel behoort,  bevoegd om tussen te komen (tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft).

In geval van procedures die door ons opgestart worden, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder of de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd of de rechter van de plaats waar de leveringheeft plaatsgevonden.

Artikel 4 

Wanneer u als klant onze overeenkomst binnen de 48 uur verbreekt, annuleert, wijzigt of indien de overeenkomst door uw toedoen niet kan doorgaan, behouden wij ons het recht voor om u de volledige gereserveerde bedrag in rekening te brengen + €25 administratiekosten.

Algemene verplichtingen van Escape House Leuven

Escape House is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende punten, m.b.t. de reservering verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de binnen Escape House gebruikelijke wijze. Deze verplichting geldt niet in de volgende gevallen:
* in geval van overmacht aan de zijde van Escape House;
* indien de klant niet of meer dan een kwartier te laat verschijnt;
* indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Escape House heeft.
– Escape House dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de klant ter kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen. De klant is gehouden de huisregels na te leven.